KABLOVSKI DISTRIBUTIVNI SISTEM PDF

KDS – Kablovski distributivni sistem · Digitalna modulacija analognog signala · Intranet · LAN mreža · ISDN · OSI referentni model · MAN – Metropolitan Area. Šta je potrebno za spajanje na kablovski internet. Da bi ova usluga bila moguća potrebno je da: korisnik ima, instaliran i konfigurisan, kablovski. Delatnosti. Projektovanje · Pristupne mreže za fiksnu telefoniju · Optički kablovi i izgradnja optičkih mreža · Kablovski distributivni sistemi · Železnički sistemi.

Author: Akinolmaran Kirn
Country: Venezuela
Language: English (Spanish)
Genre: Business
Published (Last): 1 September 2009
Pages: 173
PDF File Size: 14.38 Mb
ePub File Size: 18.52 Mb
ISBN: 995-3-82822-633-9
Downloads: 23325
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Arashiramar

Novi koaksijalni kablovi umesto gasnog dielektrika imaju dielektrik slojeva polietilena PE i polipropilena, dok je spoljni omota od polivinihlorida Pvc-a. Zraci udaraju u fosforne takice na ekranu koje su organizovane u grupama po tri, svaka reaguje na jednu osnovnu boju. Ovakvi sistemi su poeli da se projektuju jo pre desetak godina, ali optiki kablovi tek poslednjih godina postaju dominatan prenosni medijum u kablovskim telekomunikacijama.

Tipian kablovski sitem se sastoji od tri kalbovski elementa. Srbija ima preko kilometara optikih kablova. Televizijski prijemnik radi obrnuto od televizijske kamere: Digitalna televizija Digitalno emitovanje znai da signal u stvari prenosi digitalne signale.

KDS SMILEY TV DOO BEOGRAD

Published on Jul View Download 4. Optiki kablOptiki kabl se koristi u telekomunikacijama za prenos signala.

Distributivnii kablova moe biti nadzemna ili podzemna u zavisnosti od samog projekta sistema. Jedan od nunih problema je krutost nesimetrinih vodova to znai njihovo tee polaganje i ravanje. Prenosni medijum je optiko vlakno, a informacija se prenosi putem svetlosti. Analogna televizijaKod analogne televizija se koriste razliiti video-standardi za format slike. Nesimetrini kablovski vodovi javljaju se zbog potrebe za vodovima koji oko sebe nee iriti ometajue elektromagnetno polje i time ometati druge vodove.

Ureaj fistributivni koji se to realizuje je optiki transmiter. Video kamera funkcionie na sledeem principu: Phase Alternating Line koji prenosi 25 slike odnosno 50 poluslika u sekundi koje imaju po linijaSECAMNTSC – koji prenosi 30 slike odnosno 60 poluslika u sekundi koje imaju po linijaAnalogno emitovanje znai siatem je slika sadrana u samom radio talasu.

  LAS CONTROVERSIAS DE JESUS JOHN STOTT PDF

U glavnoj stanici takoe moe da se vri i skremblovanje programa tako da te programe distributvni da gledaju samo ovlaeni pretplatnici. Kolikom e jainom top ispaliti odreenu boju zavisi od primljenih informacija o boji i osvetljenosti slike. Kablovski distributivni sistemKablovski distributivni sistem KDS je telekomunikaciona mrea koja, pored distribucije TV i radio signala, omoguuje pruanje velikog broja raznovrsnih telekomunikacionih servisa korisnicima kao to su brzi internet, video nadzor, telemetrija, video na zahtev, IP telefonija Na ulasku u optiko sisteem elektrini signal se konvertuje u svetlost, a na prijemu se pretvara ponovo u elektrini signal.

Veliki je problem i vodopropusnost koaksijalnih vodova jer u sluaju da u vod prodre voda, ona se slobodno iri kablom koji nema nikakvih prepreka. Taj signal sa tog udaljenog mesta je potrebno dovesti do glavne stanice.

Oiks Uro Radojkovi-kds i Televizija

Nesimetrini vodovi se koriste samo na visokim frekvencijama npr. Zatim sledi pretplatnika mrea, kroz koju se signal razvodi do odvodnih kablova do samih pretplatnika.

U manjim sistemima su antenski sistem kahlovski glavna stanica najee na istom mestu. Do pojave svetlovoda, nesimetrini vodovi su bile najee korieni u telekomunikacijskim podrujima na duim relacijama. Zbog toga se optike deonice nastavljaju jedna za drugom. Elektroni ostavljaju iza sebe trag, pa vei broj elektrona znai osvetljeniji deo slike i obrnuto. Kabelska televizija i Internetfree-zg.

Jaina njihovog osvetljenja zavisi od inteziteta zraka koji ih je pogodio. Nedostatak analognog pristipa je u tome to se usled smetnji kvalitet smanjuje.

Naslovna | Telefonkabl

Da bi se sve ovo dogodilo neophodna je televizijska kamera. Tv signal to znai da distributivhi kod njih slabljenje veliko pa razmak izmeu pojaivaa mora biti relativno mali. Televizija i uticaj televizije na drutvo – seminarski rad Documents. Kablovska i Internet Televizija – Seminarski Documents. Ti radio talasi siste, do TV antenna, ulaze u TV prijemnik gde se kabloovski pretvaraju u elektrine signale.

  ELME GYILKOSAI PDF

The New Ossy Oiks Route 8. Na odreenim udaljenostima se nalaze optiki vorovi nodovi ili linijski pojaavai, a mnogi od njih su i distribucioni pojaavai kanlovski kojih se signal sprovodi dalje kroz napojni kabl ali se i odvodi do distributtivni korisnika kroz odvodne kablove koji su manji u preniku 11mm. Digitalni signal takoe prenosi i podatke vezane za proveru i korekciju greaka tako da se mogunost netanog tumaenja signala jo vie smanjuje.

Prednost optikih kablova su: Tako se stvara iluzija nprekidne slike. Razliite vibracije i oblici na talasu upravljaju elektronskim kolima koje iscrtavaju sliku na ekranu.

Razlog tome je to topologija sistem podsea na strukturu drveta sa stablom. Ti digitalni podaci su zapravo video signal u nekom formatu slino kao video fajlovi na raunaru. Problem u upotrebi koaksijalnih vodova bio je nastavljanje koaksijalnih tuba to se reilo termikim putem lemljenjem ili zavarivanjemno kod takvih zahvata u sluaju pregrevanja moe doi do oteenja izolacije, pa se spajanje izvodi uz hlaenje. Kada ih pogodi mlaz iz topa take zasetle.

cable television – Wikidata

Ovi elektrini signali se uz pomo elektrinih sklopova i katodne cevi pretvaraju u sliku uz koju ide i pratei ton. Usled smetnji ili preslabog signala moe se desiti da se prijem prekine i nestane, ali ako je prijem u redu slika je istog onog kvaliteta kakav je i poslat. Princip rada televizijePrincip rada televizije zasnovan je na ideji da se slike pretvore u elektrine signale koji se u obliku radio talasa emituju u etar. JP Gradac javno preduzee za urbanistiko i Postupak je nazvan splajsovanje a sastoji se u zavarivanju defakto staklenih vlakana.

Televizija, reprezentacija i rod Documents. Fabrika duina optikog kabla, duina koja se isporuuje iz fabrike iznosi oko metara.